donderdag, februari 02, 2012

Interview ABVV-vakbondsvertegenwoordiger (délégée)

Muzieknummer van de dag:"Wij zijn twee vrienden" van Dennie Christian, Guust Flater en De Marsupilami

In onze reeks 'patatten-zonder-zout-interviews' voelen we deze keer een vakbondsvertegenwoordiger van het ABVV aan de tand.

Ons concept blijft ongewijzigd: noch politiek correcte antwoorden, noch corporatieve- , zuilbelangen of sociaal wenselijke respons zij ons deel. Oh nee, integendeel, wij blijven halsstarrig peilen naar de mens achter de rol. Net daarom bieden wij ook anonimiteit aan wie het aandurft om ons forum van de werkelijk vrije media te betreden.

We herinneren onze lezers dat ons vorig interview uitgroeide tot één van de meest aangeklikte artikels op dit weblog. Het 'interview met een leerkracht' werd sinds de publicatie en volgens onze 'statcounter' al méér dan 1200-maal aangeklikt. Hiermee werd de geïnterviewde waarschijnlijk één van de meest gelezen leerkrachten moraal in Vlaanderen.

Blijkbaar hebben onze geïnterviewden iets te vertellen wat nauwelijks of niet in de gevestigde media aan bod komt. Sinds dag en dauw verkondigen wij dan ook op dit weblog dat wij niets maar dan ook absoluut niets, hoe-ridicuul-de-beweringen-dan-ook, censureren.

We ontmoeten onze ABVV-vakbondsvertegenwoordiger in café 'The Rambler' in Gent en worden meteen op een Westmalle Tripel getrakteerd. Onze ABVV-vakbondsvertegenwoordiger: "Je mag zeggen over die priesters wat je wil, maar ze kunnen tenminste nog bier brouwen... en niet van die chemische 'brol' zoals Jupiler, Maes of Leffe."

Met die uitspraak is de toon meteen gezet voor één van de meest nuchtere interviews van dit weblog.
Onze afspraak is dat het interview niet op band wordt opgenomen maar dat er wel vooraf een transcript ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de geïnterviewde. Wat hierna volgt is een door onze bron nauwelijks aangepast interview. De uitspraken van de geïnterviewde reflecteren niet noodzakelijk de visie van de medewerkers aan dit weblog maar enkel de respons van de geïnterviewde.

Wat denkt u over de oproep tot (staking)acties van het vakbondsfront op 30 januari?


"Een imago-stunt van de vakbonden. Symbolisch spierbalgerol. Een verdoken ledenwervings-campagne. Teren op angst. De vakbonden, in het bijzonder de FGTB (nvdr: de Waalse afdeling van het ABVV) waren héél nauw betrokken bij de onderhandelingen over het voorontwerp van het regeringsakkoord. Dat kan ik via uitgelekte bronnen aantonen en dat heb ik ook doorgespeeld aan De Standaard die het prompt publiceerde."U bedoelt dat de vakbondstop hun leden oproepen tot actie als protest tegen regeringsmaatregelen waarmee ze zelf -stilwijgend- hebben ingestemd? Volksverlakkerij dus?


“Absoluut. De leden werden opgetrommeld om actie te voeren tegen maatregelen waarover de vakbondstop vooraf zeer goed was geïnformeerd. Di Rupo (nvdr: de 'natuurlijke' coalitiepartner van de FGTB) wist dat zijn enige mogelijkheid om nog premier te worden, niet enkel zijn politieke achterban, maar ook de sociale partners, in het bijzonder de FGTB te overtuigen van de noodzaak van de maatregelen, waaronder bijvoorbeeld het stelselmatig verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en het inperken van het tijdkrediet.” (nvdr: ons weblog tipte in navolging van de Wall Street Journal al méér dan 1 jaar geleden de ambitie van Di Rupo als toekomstige premier, wat uiteindelijk waarheid is gebleken).”Is het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd om ons sociaal zekerheidstelsel overeind te houden geen logisch gevolg van de stijgende levensverwachting?

"De levensverwachting stijgt inderdaad maar daarmee stijgt ook de kans op leeftijdsgebonden ziekte of invaliditeit. Een werkgever kan niets aanvangen met een dementerende of totaal uitgebluste werknemer. Wie bovendien gans zijn leven in ploegendienst werkte of zware arbeid verrichtte, heeft een verhoogde kans op arbeids gebonden kwalen en een kortere levensduur. De gemiddelde levens-verwachting mag dan al stijgen, dat cijfer zegt absoluut NIETS over de arbeidsgeschikte leeftijd.
En toch wordt de gemiddelde levensverwachting nog steeds als sine qua non aangegrepen om toekomstige ingrepen in het pensioenstelsel te verantwoorden.
Bovendien is dit een schijndiscussie: als men een ceo, manager of parlementariër ontslaat met 1 miljoen euro bonus als extra (nvdr: de recente ontslagpremies van managers bij Belgacom of de oprotpremies van Stevaert en Dehaene), dan is dat een fluim in het gezicht van de gemiddelde werkende mens -vooral in de privé- die het later met een schamel pensioentje moet stellen.
In ons land waren de socialisten tijdens de afgelopen decennia bijna onafgebroken aan de macht en toch moet België het stellen met één van de laagste pensioenen van Europa. Wie bovendien al meer verdiende tijdens zijn loopbaan en dus ook meer kon sparen, krijgt later als bonus ook nog meer pensioen. Wie een minimumloon verdient die heeft nauwelijks of geen ruimte om aan pensioensparen te doen. De stelselmatige uitholling van de sociale zekerheid is dus nu al een feit met of zonder de SP.A of PS in de regering."Is uw vakbond zelf nog wel geloofwaardig? Wat is de verhouding tussen het loon van een vakbondsecretaris in vergelijking met een lager geschoolde werknemer bij uw vakbond?

"Daar heb ik geen zicht op want het Federaal en Vlaams ABVV weigert die gegevens vrij te geven maar als ik Rudi De Leeuw met een privéchauffeur zie rondrijden, dan lijkt het alsof we zelf steeds meer op een privéonderneming lijken.
Ik daag Rudi De Leeuw uit om de lonen van de topsecretarissen vrij te geven. Vergaderingen en onderhandelingen mogen dan al tot diep in de nacht duren: een ploegarbeider met een nachtshift heeft ook géén privé-chauffeur en hij zal na zijn werk al zeker even moe zijn als een parlementariër."
Als ik u goed begrijp, dan bedoelt u dat politici en vakbonden, al dan niet met meer of minder instemming de nadruk leggen op besparingen, terwijl men zonder gêne zichzelf verrijkt en allerlei privileges toekent?

"Nogmaals: ik nodig de lezers uit na te gaan wat de ontslagpremie is van een (Euro)parlementariër en hoe hoog het pensioen is van topverdieners bij de overheid, inclusief de vakbondstop."Welke partij geniet uw voorkeurstem bij de volgende verkiezingen?

De PVDA-studiedienst berekende wat de fiscale kost was van de notionele interestaftrek voor ons land. Dat deden ze met een schijntje van de mankracht die het ABVV én de SP.A bezet. De klassieke PVDA-leuze 'Laat de rijken de crisis betalen.' vind ik géén goedkoop populisme maar een strijdkreet waar het de verburgerlijkte, ongeloofwaardige en centrumrechtse salonsocialisten al lang aan ontbreekt.
Véél van die SP.A-mannetjes à la Vandenbroucke -waarschijnlijk nog het grootste licht bij de SP.A.- en vakbondstop hebben nog nooit een fabriek van dichtbij gezien, laat staan er in te hebben gewerkt. Maar ok, je hoeft ook geen gediplomeerd meteoroloog te zijn om als landbouwer het weer te voorspellen. Toen Fortis, Dexia en Ethias in de problemen kwamen, was het al te voorspellen dat de gemeenschap in zijn geheel voor dit debacle zou opdraaien in plaats van de beheerders -waaronder de politici in de raden van beheer- persoonlijk aansprakelijk te stellen. Wat deden ze anders in die raden van beheer? Zitpenningen opstrijken?
Het strafste is dat top SP.A.-politici à la Stevaert en Vandenbossche die hun politieke carrière ook nog eens verzilverden met allerlei zeer lucratieve bijklusjes in beheerraden, waarschijnlijk binnenkort weer met het klassieke de-broeksriem-aanhalen komen aanzetten bij de volksmens zoals bij het generatiepact. Eigenlijk zijn de toppolitici zo vervreemd van Jan-en-Mie-met-de-pet dat ze zelfs niet meer beseffen dat hun uitspraken kwaad bloed zetten bij de basis."
Wat is de kern van uw verhaal? Dat de SP.A. en de vakbondstop hun geloofwaardigheid heel betrekkelijk is geworden?

"Voor de doorsnee werkmens op de werkvloer en op café waarmee ik in contact sta komt het zo over: wie als kaderlid slecht werk verricht wordt hiervoor ook nog eens rijkelijk beloond met zeer royale afscheidspremies maar een arbeider die zijn job niet naar behoren vervuld wordt daarvoor afgedankt met een karige opzeg en mag al blij zijn als de RVA de C4 aanvaard. België is één van de enige landen in de Europese Unie waar de tweedeling arbeider en bediende nog bestaat en dat na decennia SP.A-bestuur. Die arbeider op de laagste trap van de ladder: daar is het waar het de vakbond en de vroegere socialisten ooit om ging maar die historische context lijkt al lang vergeten. De SP.A. en de vakbond is deel van het establishment geworden."De heilige indexkoppeling van de lonen aan de inflatie is toch één van de historische verwezenlijkingen van de socialisten in België?

Die indexkoppeling wordt meteen ook xdoor de producenten weer doorgerekend in de prijzen van de levensmiddelen. De prijzen in de supermarkten, de energie- en communicatietarieven zijn in België het hoogste van alle buurlanden. Die indexkoppeling is een vestzak-broekzak operatie. En het perverse effect van de index is dat het de loonkloof vergroot omdat het een absoluut cijfer betreft voor alle lonen. Wie dus al een hoger loon heeft, krijgt in verhouding door de index nog méér koopkracht, wie een lager loon heeft mag het stellen met 'peanuts'. De job korting voor de lagere lonen werd ondertussen ook al weer afgeschaft."
Wat is het alternatief? Een stem op Bart De Wever of Dedecker met hun uiterst rechts betoog?

"Het enige alternatief is volgens mij niet meer of niet minder dan een stem op de PVDA die als enige partij over een studiedienst beschikte die correct aangaf wat de notionele interestaftrek fiscaal kostte aan dit land. Al zou ik ook nog de CAP overwegen als die tenminste nog meedoet. Er is op dit moment geen echt links alternatief meer in België, laat staan in Vlaanderen."Als ik aan de PVDA denk, denk ik meteen ook aan Amada, Mao en Stalin. Niet meteen de meest lichtende voorbeelden in de menselijke geschiedenis...

"Mao had wél het inzicht dat intellectuelen ook op het veld dienden te ploegen om ervaringsgerichte voeling te krijgen met landbouwers. Stalin had ook zijn kampen maar hielp ons wel verlossen van de nazistische terreur tijdens de 2de W.O. Hun daden vallen zeker niet goed te praten maar je kan ook het kind niet met het badwater weggooien."Uw stem als ABVV-vakbondsvertegenwoordiger gaat dus uit naar de PVDA?
Onze ABVV-vakbondsvertegenwoordiger bestelde op deze vraag nog een Westmalle en een spiegelei met frieten.